SOL·LICITUD DE GUALS

SOL·LICITUD DE GUAL En el BOP de Girona núm. 245 de data 27 de desembre de 2022 es va publicar l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora dels guals. L’Ordenança reguladora contempla una disposició transitòria que atorga els interessats un termini de 18 mesos per a sol·licitar la llicència de gual. El termini de 18 mesos…