Alcalde Amadeu Rosell

Amadeu Rosell i Martí, alcalde de Llanars.

Llanars és el típic poble que s’acobla a redós del seu temple parroquial, l’Església de Sant Esteve, una joia romànica del segle XII, que constitueix l’element arquitectònic més important.
El municipi, adscrit a la comarca del Ripollès, amb pocs anys, per la seva situació privilegiada dins de la Vall de Camprodon i el seu gran atractiu turístic, ha experimentat un canvi substancial.
Fins a la dècada dels anys seixanta Llanars era un poble immers en un món agrícola i ramader, un indret amb marcada tradició familiar. El turisme també hi era present, encara que a escala reduïda. La insistència de Llanars, juntament amb d’altres municipis de la Vall de Camprodon, davant les administracions perquè autoritzessin la instal·lació d’una estació d’esports d’hivern al paratge d’Ull de Ter, l’actual complex de Vallter 2000, fou determinant per a l’atracció de gent de tota mena.
El fet que els turistes vulguin estar a prop de les pistes d’esquí i l’existència de sòl edificable ha suposat un progressiu i ràpid creixement del nucli urbà i ha determinat la construcció de nombrosos habitatges de segona residència. Per altra banda, son moltes les persones que s’acosten a Llanars i captivats per la seva tranquil•litat, el seu paisatge i pel caràcter obert, tolerant, col·laborador i integrador de la seva gent, decideixen establir-se al municipi.

En consonància amb la empenta urbanística, el poble ha anat millorant les infraestructures existents i n’ha creat tot un seguit de noves per oferir un òptim servei a la seva població. Un del equipaments més importants és la piscina municipal, que es va construir l’any 1980, mercès a l’esforç desinteressat dels llanarencs, per mitjà de jornals de prestació i sense comptar amb l’ajut de cap organisme oficial. Des de llavors s’ha anat mantenint i millorant aquest equipament per tal d’adaptar-lo a les actuals necessitats. A tocar a la piscina hi ha una pista poliesportiva que permet la pràctica de tota mena d’esports de lleure i completen la oferta de serveis l’escola pública, l’oficina de correus, el consultori mèdic i la sala de ball, a banda dels diversos establiments de restauració, turisme rural, activitats de lleure i comerços.
Sens dubte, però, el millor equipament ens el dona la natura: Les muntanyes, els prats, els rius i rierols, la vegetació, les fonts… No res millor que passejar, descobrir i gaudir. Endinsar-se als veïnats d’Espinalba i Faitús pot ser tota una experiència, cadascun en un extrem del terme i amb entorns ben diferents però, ambdós, difícils d’oblidar.
Quin futur volem pel nostre poble? L’objectiu principal de Llanars segueix essent el d’aconseguir el benestar dels seus habitants, passa per tenir cura de l’entorn, mantenir l’ambient càlid i obert que ens caracteritza i esdevenir un punt de trobada on tothom es senti ben rebut.

COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE (SESSIÓ 19/06/15)