Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 de maig de 2021 es van atorgar a Llanars les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2021, per un import total de 47.794,97 euros, amb el següent desglossament:

CONCEPTE SUBVENCIÓ                                                                                                IMPORT SUBVENCIÓ

Despeses corrents:
Enllumenat públic i conservació i reparació de vies públiques                                     24.701,35 €

Inversions:
Adquisició camió Nissan per a la brigada municipal                                                      13.915,00 €

Cooperació cultural:
Despeses culturals                                                                                                            6.814,65 €

Noves tecnologies                                                                                                                763,97 €

Actuacions en camins                                                                                                        1.600,00 €