DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021, línia 1

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 29 de juny de 2021 es resol la convocatòria de subvencions per actuacions en matèria forestal any 2021, i s’atorga al municipi de Llanars la subvenció que tot seguit s’esmenta:

CONCEPTE                                                                                                                                                IMPORT SUBVENCIÓ

Recuperació d’espais oberts:
estassada mecanitzada amb acabat manual en 3 ha. i eliminació d’arbrat en 2, 6 ha.                                 3.780,00 €
al rodal 4c de la forest de Feitús