CEMENTIRI MUNICIPAL

L’any 2019 es va tramitar un expedient per fer arranjaments al mur del cementiri municipal. L’arquitecta municipal va redactar la memòria valorada “OBRES D’ARRANJAMENT DE LA ZONA POSTERIOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL” per import de 13.544,43 euros IVA inclòs. Les accions efectuades varen ser; tallar els arbres del costat del mur, enderrocar i netejar la paret de rocs fets malbé, obrir un fonament sobre el qual es va fer el nou mur de pedra de dues cares, de 45cm de gruix, coberta de pedra.

OBRES D’ARRANJAMENT DE PAVIMENTS 

En algunes zones del municipi es van produir flonjals com a resultat de l’execució de passos d’instal·lacions o simplement pel pas del temps. A principis de l’any 2019 es va obrir expedient per fer una intervenció per tal de refer el paviment de les zones afectades per flonjals als carrers de la Plana i els Sicars, pavimentar les zones d’aparcament dels flancs del pont de la Plana i també pavimentar la zona de contenidors de residus del costat de la farmàcia.