SEU ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA

e-FACT

Facturació electrònica

  • Bústia de lliurament de factures: eFACT accedir/acceder
  • Enllaç al manual d’usuari de la bústia de lliurament de factures: accedir/acceder
  • Guia de suport a l’intercanvi de factures en format EDIFACT / Guia de soporte a intercanvio de factures en formato EDIFACT Català / Castellano

e-TAULER

BOPG

(Google Chrome no compatible amb el servei RSS)

e-TRAM

Tràmits municipals

Validació de documents emesos

Relació de proveïdors

Clica aquí per descarregar-te la relació de proveïdors RDL 4/2012

Perfil del contractant

SITMUN, Sistema d’Informació Territorial Municipal

CONVOCATÒRIA DE PLENS

ANUNCIS

INFORMACIÓ AL CONTRIBUENT

BOP – Ordenances fiscals

Impostos i taxes

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
C. Progrés, 22
17500 – Ripoll
Telèfon: 972 700 900
e-mail: recaptacio@cerdanyaripolles.cat
web: cerdanyaripolles.cat   –> En l’apartat de Tràmits es pot sol·licitar domiciliacions bancàries, fraccionaments i ajornaments, certificats de pagament, identificar l’infractor de les denúncies de trànsit, efectuar queixes i suggeriments,…etc.

Impostos a pagar: Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries i IAE.

L’horari del Consorci és: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig també obert el dimarts de 16h. a 19h.

Sistemes de pagament – Efectiu – Xec conformat – Transferència bancària – Banca electrònica

Terminis de cobrament

Períodes de cobrament de l’exercici 2019: Anunci
1r període de cobrament (1 de febrer a 1 d’abril) –

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

2n període de cobrament (15 d’abril al 1 de juliol) – Anunci

  • IBI Urbana
  • IBI Rústica
  • Escombreries

3r període de cobrament (16 de setembre a 18 de novembre) –

  • IAE

Servei d’aigua

GIACSA
Plaça de l’Om, 3
17869 – Llanars
Horari d’atenció al Públic:
Els divendres de 11:30 h. a 13:15 h.
Telèfons: 900 818 482 / 938 722 002
Impostos a pagar: Aigua
Facturació: Trimestral
Analítiques de l’aigua de consum a Llanars

Cementiri municipal

Ajuntament de Llanars
Pl. de l’Om, 3
17869 – Llanars
Telèfon: 972 740 361
Impostos a pagar: TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

DIVERSOS

Pressupostos

Oferta pública

Medi ambient

Calendari deixalleria mòbil

Serveis Socials

Calendari Serveis Socials

Registre civil

Tauler d’anuncis

Estadística municipal

Qualitat de vida

Activitat econòmica

Mercat del treball

Fons de cooperació local