Resolució de la Campanya Del Pla a l’acció 2022-23

L’any 2022 s’han sol·licitat a la diputació de Girona les subvencions del Programa “Del Pla a l’Acció” 2022-2023, en les línies que tot seguit s’esmenten:

  • Línia 1, pel finançament del servei de comptabilitat i gestió energètica
  • Línia 3, amb destí a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic consistent en la substitució de lluminàries a diversos carrers.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 2 d’agost de 2022, va resoldre la convocatòria atorgant a Llanars els següents ajuts:

  Expedient     Línia    SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ     Despesa mínima a justificar
  2022/3419       1                  648,00                     864,00
  2022/3422       3              11.570,63                 15.427,51