Bases per a la convocatòria dels ajuts destinats a mares i pares, o tutors legals, d’alumnes per al servei de la llar d’infants, anualitats 2018 i 2019 (cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019)