DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2022

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 3 de maig de 2022, es concedeixen les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022.

El municipi de Llanars resulta beneficiari per un import total de 47.794,97 euros, amb el següent desglossament:

IMPORT               CONCEPTE SUBVENCIÓ

23.000,00 €         Despeses corrents: Enllumenat públic i conservació i reparació de vies públiques

15.616,35 €         Inversions: Adequació recinte per caixer automàtic

6.814,65 €           Cooperació cultural: Despeses culturals

763,97 €              Noves tecnologies

1.600,00 €           Actuacions en camins